Planet Plus

Zamknij

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „Odbierz pączka za grosz”

§ 1. Organizatorzy

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Odbierz Pączka za grosz” (dalej „Promocja”) są Karta Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 29 Listopada 18A /1U, 00-465 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406367, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000 zł, NIP: 9512352511, REGON 145932151, adres e-mail: pomoc@planetplus.pl (dalej „Planet Plus”) oraz Carrefour Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020710, NIP 9370008168, REGON 070569406, o kapitale zakładowym w wysokości 1.970.719.050,00 złotych (dalej „Carrefour”).
 2. Promocja obowiązuje w dniu 23.02.2017 roku w wybranych hipermarketach „Carrefour” i supermarketach „Carrefour Market” w godzinach ich otwarcia, z tym zastrzeżeniem, że Promocją objętych jest łącznie 50.000 sztuk pączków sprzedawanych na sztuki, a Promocja obowiązuje tylko do wyczerpania tej ilości pączków. Lista hipermarketów i supermarketów sieci Carrefour objętych Promocją stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu pączka w Promocji jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, która ponadto posiada aktywne konto użytkownika na stronie www.planetplus.pl  oraz jest zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji mobilnej „Mój Carrefour”, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Promocji i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa (dalej „Uczestnik” lub „Uczestnik Promocji”).
 4. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

§ 2. Zasady Promocji

 1. Uczestnik Promocji, który spełni warunki opisane w niniejszym Regulaminie będzie w okresie trwania Promocji uprawniony do zakupu w hipermarkecie „Carrefour” albo supermarkecie „Carrefour Market” objętym Promocją 1 (jednego) pączka za cenę 0,01 zł (słownie: jeden grosz) brutto. Promocja dotyczy wyłącznie pączków sprzedawanych na sztuki, dostępnych w ofercie hipermarketów „Carrefour” i supermarketów „Carrefour Market” objętych Promocją.
 2. Aby wziąć udział w Promocji należy :
 1. zalogować się do konta użytkownika na stronie www.planetplus.pl i wygenerować unikalny kod promocyjny dostępny na stronie www.planetplus.pl/tlustyczwartek po uprzednim kliknięciu w przycisk „odbierz pączka” (pobranie kodu promocyjnego w dniu 23.02.2017 roku jest możliwe także po zalogowaniu się w aplikacji “Mój Carrefour”, aktywowaniu Kuponu i przejściu na stronę www.planetplus.pl po kliknięciu w przycisk “Dowiedz się więcej” dostępny w aplikacji “Mój Carrefour” na formularzu przeznaczonym do wpisania unikalnego kodu promocyjnego i zalogowaniu się do konta użytkownika na www.planetplus.pl);
 2. zalogować się w aplikacji „Mój Carrefour”;
 3. aktywować dostępny w aplikacji „Mój Carrefour” kupon "Pączek od Planet Plus" (dalej „Kupon”) oraz wpisać w formularzu aktywacyjnym unikalny kod promocyjny pobrany ze strony www.planetplus.pl (Kupon jest dostępny w aplikacji „Mój Carrefour” i można go aktywować wyłącznie w okresie trwania Promocji, tj. 23 lutego  2017 roku);
 4. w okresie trwania Promocji dokonać zakupu pączka sprzedawanego na sztuki (w tym płatności za zakup) w hipermarkecie „Carrefour” albo w supermarkecie „Carrefour Market” objętym Promocją;
 5. przed dokonaniem płatności za zakup pączka okazać w kasie aktywną kartę mobilną (znajdującą się w aplikacji „Mój Carrefour”) do której został aktywowany i przypisany Kupon. Karta mobilna zostanie zeskanowana przez kasjera. Karta mobilna (znajdująca się w aplikacji „Mój Carrefour”) musi być okazana nie później niż w momencie zakończenia przez kasjera skanowania kodów kreskowych produktów nabywanych przez Uczestnika Promocji. Jeżeli karta mobilna w aplikacji „Mój Carrefour” nie zostanie okazana kasjerowi przed zakończeniem transakcji (wciśnięcie klawisza "podsuma") Uczestnik Promocji nie będzie mógł podczas tej transakcji skorzystać z Kuponu. Późniejsze skorzystanie z Kuponu na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie będzie możliwe.
 1. Wygenerowanie na stronie internetowej www.planetplus.pl/tlustyczwartek unikalnego kodu promocyjnego, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, jest możliwe w okresie od 21-02-2017 od godziny 12:00 do 23-02-2017 do godziny 23:59.
 2. Kupon jest dostępny w aplikacji „Mój Carrefour” i można go aktywować wyłącznie w okresie trwania Promocji, tj. 23 lutego  2017 roku.
 3. Planet Plus z tytułu zakupu pączka w Promocji przyzna Uczestnikowi Promocji jednorazowo 0,01 Punktu Cashback o wartości 0,01 zł, pod warunkiem przesłania przez Uczestnika Promocji nie później niż do dnia 28.02.2017r na adres mailowy
  paragon@kartaplus.pl wiadomości zawierającej:
  1. login użytkownika Planet Plus (adres e-mail służący do logowania) oraz
  2. załącznik - zdjęcie paragonu dokumentującego zakup pączka w Promocji za 0,01 zł.

Zasady przyznawania Punktów Cashback i ich wymiany na pieniądze reguluje Regulaminu Programu Planet Plus dostępny pod adresem: https://www.planetplus.pl/regulamin.

 1. Kupon jest kuponem jednorazowego użytku. Każdy uczestnik Promocji może wykorzystać Kupon tylko jeden raz. Każdy uczestnik Promocji może wygenerować na stronie www.planetplus.pl tylko jeden unikalny kod promocyjny. Każdy Uczestnik Promocji po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie może nabyć tylko jednego pączka w promocyjnej cenie 0,01 zł.

 

§ 3. Reklamacje

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Promocji.
 2. Reklamacje należy składać w jeden z następujących sposobów:
  1. w przypadku, gdy reklamacja dotyczy działania konta użytkownika na stronie www.planetplus.pl lub zwrotu ceny pączka zgodnie z §2 ust. 5 Regulaminu - zasady i tryb rozpatrywania reklamacji określone są w Regulaminie Programu Planet Plus dostępnym na www.planetplus.pl;
  2. w przypadku gdy reklamacja dotyczy działania Kuponu lub aplikacji mobilnej „Mój Carrefour” – zasady i tryb rozpatrywania reklamacji określone są w Regulaminie Programu Rodzinka dla stałych klientów dostępnym na www.carrefour.pl oraz w aplikacji mobilnej „Mój Carrefour”;
  3. w przypadku gdy reklamacja dotyczy generowania lub działania unikalnego kodu promocyjnego, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. a) Regulaminu lub innych kwestii związanych z Promocją niż wymienione w lit. a) i b) powyżej – reklamacja powinna być skierowana do Carrefour i złożona w Punkcie Obsługi Klienta sklepu Carrefour objętego Promocją lub poprzez Infolinię Carrefour pod numerem telefonu: tel. 801 200 000 codziennie od 8:00 do 21:00 (koszt połączenia według cennika operatora, dotyczy telefonów stacjonarnych i komórkowych). Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać adres e-mail, numer telefonu, numer karty Mobilnej w aplikacji „Mój Carrefour i login do aplikacji „Mój Carrefour”, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacja, o której mowa w ust. 1 lit. c) zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Carrefour.
 4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w innym właściwym postępowaniu. W szczególności do dochodzenia w postępowaniu sądowym lub innym właściwym postępowaniu roszczeń wynikłych w związku z Promocją nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.  

 

§4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji gromadzonych w serwisie www.planetplus.pl oraz składających reklamacje, o których mowa w ust. 2 lit. a) powyżej jest Karta Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 29 Listopada 18A /1U, 00-465 Warszawa. Dane osobowe tych osób będą przetwarzane w celu udziału w promocji „Odbierz pączka za grosz” i ewentualnego rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem operatora pocztowego i podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne. Uczestnik Promocji posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników zawartych w formularzu zgłoszeniowym aplikacji mobilnej “Mój Carrefour” oraz składających reklamacje, o których mowa w ust. 2 lit. b) – c) powyżej jest Carrefour Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa. Dane osobowe tych osób będą przetwarzane w celu udziału w promocji „Odbierz pączka za grosz” i ewentualnego rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem operatora pocztowego i podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne. Uczestnik Promocji posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na www.carrefour.pl oraz na www.planetplus.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Programu Rodzinka dla stałych klientów oraz postanowienia Regulaminu Programu Planet Plus (w zakresie w nich uregulowanym) oraz przepisy obowiązującego prawa.

 

Załączniki:

1. Lista sklepów sieci Carrefour objętych Promocją.

 


 

 

Ta strona korzysta z cookies... czytaj więcej » zamknij