Planet Plus

Zamknij

Regulamin

 

Regulamin Programu Planet Plus z dnia 15.01.2015 r.

 

§1. Definicje
Regulamin niniejszy dokument dostępny na internetowym portalu Programu PlanetPlus;
 

Operator Programu Planet Plus Karta Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 29 Listopada 18A /1U, 00-465 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406367, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000 zł, NIP: 9512352511, REGON 145932151, adres e-mail: pomoc@planetplus.pl;


Program lub Program Planet Plus program lojalnościowy prowadzony w systemie sprzedaży premiowej, który pozwala zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu zbierać Punkty Cashback lub korzystać z Benefitów w związku z nabyciem określonych towarów lub usług w sklepach internetowych Partnerów Programu;


Serwis lub Serwis Planet Plus oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.planetplus.pl, na stronach którego prowadzony jest Program;


Użytkownik osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w pkt 3.1. Regulaminu, która w trybie określonym w Regulaminie wypełniła Formularz rejestracyjny i zarejestrowała się w Serwisie;


Cashback lub Punkty Cashback  jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Użytkownikom w Programie PlanetPlus w związku z nabyciem określonych produktów lub usług Partnerów Programu, podlegające wymianie na pieniądze na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;


Benefity benefity inne niż Punkty Cashback dostępne  w Programie Planet Plus, w szczególności rabaty, konkursy, vouchery;


Helpdesk dedykowane centrum pomocy na stronie www.planetplus.pl, które pod wskazanym adresem lub numerem telefonu udziela informacji i pomocy w zakresie zasad funkcjonowania Programu;


Partner Programu oznacza sklep lub usługodawcę, innego niż Operator który zawarł z Operatorem umowę o współpracy i oferuje Użytkownikom towary lub usługi w ramach Programu;


Oferta profil Partnera Programu dostępny w Serwisie przedstawiający informację na temat sklepu lub usługodawcy, u którego Użytkownik może otrzymać Punkty Cashback lub Benefity, a także określający liczbę lub wysokość przyznawanych Punktów Cashback lub innych Korzyści. Oferta zawiera także regulamin określający zasady sprzedaży promocyjnej;


Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora polegające na zapewnieniu Użytkownikom dostępu do Serwisu i umożliwieniu zbierania Punktów Cashback lub Benefity od Partnerów Programu na zasadach określonych w Regulaminie;


Formularz rejestracyjny oznacza formularz elektroniczny na stronie internetowej Serwisu składany przez osobę zamierzającą przystąpić do Programu, zawierający dane osobowe tej osoby;


Nagroda nagroda pieniężna przyznawana Użytkownikowi w zamian za nabyte Punkty Cashback, na zasadach i po spełnieniu warunków określonych Regulaminem;


Konto indywidualne konto internetowe Użytkownika w Serwisie,  aktywowane po rejestracji w Serwisie.

 

§2. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Planet Plus, warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania Punktów oraz zasady korzystania z Serwisu, za pośrednictwem którego prowadzony jest Program.
2.2. Operatorem i właścicielem Programu Planet Plus jest Karta Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie, przy ul. 29 Listopada 18A /1U (00-465 Warszawa). Program jest prowadzony we współpracy z Partnerami Programu.
2.3. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem www.planetplus.pl.
2.4. Program jest prowadzony od dnia 15.01.2015 roku.
2.5. Program PlanetPlus ma na celu nagradzanie Użytkowników, którzy dokonują zakupu towarów lub usług u Partnerów Programu za pośrednictwem Serwisu, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.
2.6. Rejestracja i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

 

§.3. Warunki dostępu do Serwisu
3.1. Użytkownikiem Serwisu (a tym samym uczestnikiem Programu) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ponadto:
a) zamieszkuje na terytorium Polski;
b) dokona rejestracji w Serwisie i zaakceptuje warunki Regulaminu;
c) działa w Serwisie jako konsument, tj. dokonuje transakcji w Serwisie na cele nie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.2. Osoba, która ukończyła 13 (słownie: trzynaście) lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych może zarejestrować się w Serwisie za zgodą przedstawiciela ustawowego (np. rodzica lub opiekuna prawnego).
3.3. Osoba niepełnoletnia rejestrując się w Serwisie i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział w Serwisie i Programie. Kopia pisemnego oświadczenia o zgodzie na udział w Serwisie i Programie, zgodna z formułą zawartą w Formularzu rejestracyjnym, powinna zostać dostarczona do Operatora mailem na adres pomoc@planetplus.pl. Konto Użytkownika osoby niepełnoletniej zostanie aktywowane do otrzymaniu przez Operatora formularza zgody, o którym mowa z zdaniu poprzedzającym.
3.4. Aby dokonać rejestracji w Serwisie, Użytkownik powinien prawidłowo wypełnić elektroniczny Formularz rejestracyjny, dostępny na stronie www.planetplus.pl, w którym należy:
a) podać dane niezbędne do rejestracji w Serwisie i udziału w Programie, wskazane szczegółowo w treści Formularza rejestracyjnego, np. imię i nazwisko, adres dla doręczeń. Użytkownik może także podać dane opcjonalne, np. nr telefonu;
b) ustalić login i hasło do Konta Użytkownika Serwisu;
c) zaznaczyć oświadczenie o akceptacji Regulaminu;
d) zaznaczyć oświadczenie o zgodzie przedstawiciela ustawowego na udział w Programie (tylko w przypadku Użytkownika niepełnoletniego).
3.5. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed wysłaniem Formularza rejestracyjnego. Zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptację Użytkownik potwierdza akceptując oświadczenie zawarte w Formularzu rejestracyjnym.
3.6. W Formularzu rejestracyjnym Użytkownik ma ponadto możliwość podania danych nieobowiązkowych lub wyrażenia zgód nieobowiązkowych, zgodnie z formułami podanymi w Formularzu rejestracyjnym.
3.7. Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego, Operator przekazuje Użytkownikowi, niezwłocznie na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o dokonaniu aktywacji indywidualnego Konta. Po dokonaniu aktywacji Konta Użytkownik uzyskuje możliwość zalogowania w Serwisie.
3.8. Logowanie na Konto Użytkownika jest możliwe po podaniu na stronach Serwisu loginu i hasła ustalonego przez Użytkownika. Szczególnie ważne jest, by Użytkownik podał prawidłowy adres e-mail, do którego posiada dostęp. Na ten adres przesyłane są informacje dotyczące Programu.
3.9. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego hasła do Serwisu, którego nie powinien udostępniać osobom trzecim.
3.10. Podanie hasła przez Użytkownika jest wymagane wyłącznie w momencie logowania do Serwisu.
3.11. Użytkownik zobowiązany jest informować Operatora o wszelkich zmianach w treści danych osobowych lub innych danych podanych podczas rejestracji do Serwisu. Można tego dokonać aktualizując swój profil lub wysyłając wiadomość do Operatora na adres: pomoc@planetplus.pl.
3.12. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§.4.  Partnerzy Programu
4.1. Użytkownikowi przyznawane są Punkty Cashback w związku z nabywaniem, za pośrednictwem Serwisu, określonych towarów lub usług od Partnerów Programu, aktualnie uczestniczących w Programie.
4.2. W Serwisie zamieszczane są informacje o Partnerach Programu aktualnie uczestniczących w Programie, a także Oferty Partnerów Programu. Każda Oferta  określa w szczególności:
a) za jakie towary lub usługi będą przyznawane Punkty Cashback;
b) ilość Punktów Cashback przyznawanych w związku z nabywaniem towarów lub usług od Partnera za pośrednictwem Serwisu; Oferta może przewidywać, że Punkty Cashback przyznawane są jako procent od dokonanej transakcji lub stała kwota niezależna od wartości transakcji;
c) warunki promocji, w tym okres obowiązywania promocji.  
4.3. Użytkownik dokonuje transakcji w sklepach internetowych Partnerów Programu zgodnie z regulaminami tych sklepów, dostępnymi na ich stronach internetowych.
4.4. W przypadku zakupu przez Użytkownika towarów lub usług z oferty Partnera Programu, Użytkownik zawiera umowę bezpośrednio z Partnerem, w związku z czym odpowiedzialność za wydanie towarów lub wykonanie usług oferowanych przez Partnera Programu i ich zgodność z umową ponosi Partner. Partner Programu rozpatruje reklamacje Użytkowników w tym zakresie.  Operator, poprzez prowadzony przez siebie Serwis, jedynie pośredniczy w zawieraniu transakcji pomiędzy Użytkownikami a Partnerem Programu. Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za przyznanie Punktów zgodnie z informacją dostępną w Ofertach publikowanych w Serwisie.  

 

§ 5 Przyznawanie Punktów Cashback, Benefity  
5.1. Użytkownik od momentu rejestracji w Serwisie może zbierać Punkty oraz korzystać z Benefitów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5.2. Użytkownik otrzymuje Punkty za zakup towarów lub usług od Partnera Programu, którego Oferta jest zamieszczona w Serwisie w dniu zakupu, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
5.3. Aby uzyskać Punkty Cashback należy:
a) zalogować się na stronie Serwisu przy użyciu loginu i hasła podanego podczas rejestracji;
b) wybrać Ofertę Partnera, którego towary lub usługi Użytkownik zamierza nabyć i kliknąć w specjalny link dostępny w danej Ofercie typu Cashback, co spowoduje automatyczne przekierowanie Użytkownika do sklepu internetowego Partnera Programu;
c) dokonać nabycia towarów i usług w sklepie internetowym Partnera Programu, zgodnie z regulaminem tego sklepu.
5.4. Po dokonaniu transakcji, Punkty Cashback zapisywane są automatycznie na dedykowanym elektronicznym Koncie Użytkownika prowadzonym w Serwisie w terminie 24 godzin od dokonania zapłaty. Punkty są przyznawane tylko pod warunkiem dokonania przez Użytkownika pełnej zapłaty za towary lub usługi.
5.5. Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić aktualny stan swojego Konta na stronie internetowej Serwisu, po zalogowaniu się do Serwisu. Za zgodą Użytkownika, Operator będzie też informował Użytkownika o stanie jego Konta w formie elektronicznej (np. e-mailem lub sms-em).
5.6. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania Benefitu w Serwisie , w tym rabatu na towary lub usługi oferowane przez Partnera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jeśli Oferta Partnera przewiduje przyznanie Benefitu, np. rabatu.
5.7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Benefitu w ramach Programu, Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za przyznanie Benefitu przez Partnera Programu. Wszelką odpowiedzialność wobec Użytkownika za jakość towarów lub usług nabytych z uwzględnieniem Benefitu ponosi Partner, na warunkach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Partnerem i Użytkownikiem. Partner Programu rozpatruje reklamacje Użytkowników w tym zakresie.
5.8. Użytkownik może uczestniczyć w konkursach organizowanych przez Partnerów Programu. Warunki udziału w tych konkursach określają każdorazowo Oferty Partnerów Programu.

 

§ 6 Wymiana Punktów na Nagrodę
6.1. Użytkownik jest uprawniony do wymiany Punktów na Nagrodę, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
6.2. Wymiana Punktów na Nagrodę jest możliwa pod warunkiem, że stan Konta wynosi co najmniej 20 (dwadzieścia) Punktów, co odpowiada kwocie 20 (dwadzieścia) złotych.
6.3. Operator jest uprawniony do wstrzymania możliwości wymiany Punktów Cashback na Nagrodę do czasu upływu terminu do odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży towarów lub usług zawartej z Partnerem Programu, jednak nie dłużej niż przez okres 130 dni od dnia pojawienia się Punktów na Koncie Użytkownika.
6.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług lub też osobom nieuprawnionym do ich zbierania w myśl niniejszego Regulaminu bądź w przypadku nie dokonania zapłaty za towary lub usługi, następuje wstrzymanie możliwości wymiany Punktów na Nagrodę do czasu wyjaśnienia sprawy.
6.5. Jeżeli Użytkownik dokona zwrotu towaru (np. w wyniku odstąpienia od umowy) lub reklamacji towaru lub usługi, za które zostały przyznane Punkty w Programie , w wyniku czego Użytkownik otrzyma zwrot zapłaty za towar lub usługę, Punkty przyznane za zakup tych towarów lub usług ulegają anulowaniu i nie mogą być wymienione na Nagrodę.
6.6. Operator jest uprawniony do anulowania Punktów Cashback przyznanych Użytkownikowi także w przypadku dokonania transakcji z naruszeniem niniejszego Regulaminu,  regulaminu sklepu internetowego Partnera Programu lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, Użytkownik nie jest uprawniony do wymiany Punktów Cashback na Nagrodę.
6.7. Wartość przyznawanej Nagrody odpowiada każdorazowo liczbie wymienianych Punktów Cashback w stosunku 1:1, np. 20 Punktów Cashback jest wymieniane na Nagrodę w wysokości 20 złotych polskich.
6.8. Operator zastrzega sobie prawo zmian wartości punktowych, o których mowa w pkt 6.7. powyżej. Zmiana taka wymaga uprzedniego powiadomienia Użytkowników i zmiany Regulaminu.
6.9. W celu uzyskania Nagrody, Użytkownik składa zlecenie wypłaty Cashback’u ze swojego Konta w Serwisie na konto bankowe Użytkownika, co skutkuje zasileniem konta bankowego Użytkownika kwotą Nagrody. Zlecenie wypłaty zostaje zrealizowane na konto bankowe Użytkownika po weryfikacji i zostaje wysłane najpóźniej do 5-ego dnia roboczego kolejnego miesiąca.
6.10. Złożenie przez Użytkownika zlecenia wypłaty Punktów Cashback na konto Użytkownika jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że jest uprawniony do wypłaty Punktów Cashback.
6.11. Jednorazowo, Użytkownik może wymienić na środki pieniężne i wypłacić na swoje konto bankowe maksymalnie 760 Punktów Cashback (równowartość  760 złotych), co wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., Nr 361) (dalej: „Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych”). Operator zastrzega możliwość zmiany liczby punktów Cashback, która może być jednorazowo wymieniona na Nagrodę i jest wolna od podatku w przypadku zmiany przepisów prawa. Zmiana taka wymaga powiadomienia Użytkowników i zmiany Regulaminu.
6.12. Wypłacane Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one otrzymane przez Użytkownika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą i stanowią przychód z tej działalności – zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
6.13. Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia Punktów na rzecz innych Użytkowników.
6.14. Punkty Cashback zachowują ważność przez okres 24 miesięcy od dnia dodania ich do Konta, z zastrzeżeniem co najmniej jednej transakcji dokonanej poprzez Serwis i  zasilającej Konto, w okresie kolejnych 12 miesięcy. Punkty nie wymienione na Nagrodę (środki pieniężne) przez okres 24 miesięcy od ich przyznania Użytkownikowi Programu wygasają ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrodę (środki pieniężne) zgodnie z zasadami Programu.  Ponadto, jeśli w okresie następujących po sobie 12 miesięcy w stosunku do danego Konta nie zostaną przyznane Użytkownikowi Punkty Cashback zgodnie z zasadami Regulaminu, Konto Użytkownika może zostać zamknięte, a znajdujące się na nim Punkty wygasną.

 

§7. Wymagania techniczne
W celu korzystania z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności Użytkownik powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji minimum 7.0, Firefox w wersji minimum 2.x, Safari w wersji minimum 5.x, Opera w wersji minimum 9.x oraz Google Chrome w wersji minimum 2.x., albo inną przeglądarkę o standardzie zbliżonym do w.w. wymienionych. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

 

§ 8 Polityka Cookies
8.1. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies (ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe zapisywane na dysku Użytkownika przez przeglądarkę na potrzeby witryn internetowych. Ustawieniami cookies można zarządzać poprzez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki lub nawet całkowicie je wyłączyć. Cookies nazywane są też ciasteczkami i pod taką nazwą występują w polskojęzycznych wersjach przeglądarek. Cookies nie są szkodliwe dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

8.2. W Serwisie www.planetplus.pl wykorzystywane są następujące pliki cookies:
a) cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na Państwa Urządzeniach do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji informacje są trwale usuwane z Urządzenia;
b) cookies stałe: nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez serwis w przyszłości.


8.3.  W Serwisie używane są ciasteczka w celu:
a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i korzystania z Usług;
b) automatycznego logowania Użytkowników, którzy zaznaczyli stosowną opcję podczas logowania;
c) zapamiętania bieżącej sesji Użytkownika;
d) pokazywania reklamy lub elementu strony tylko określoną liczbę razy.
8.4. Ciasteczka używane są też przez współpracujące z Operatorami firmy, które wyświetlają w Serwisie swoje oferty.
8.5. Administrator informuje, iż Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej wyłączyć obsługę plików „cookies” lub zmienić sposób korzystania z „cookies” Serwisie.
8.6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest zarówno z włączonymi ciasteczkami, jak i bez nich, jednak w tym drugim przypadku funkcjonalność Serwisu będzie znacznie uboższa. Wyłączenie stosowania plików „cookies” może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcjonalności dostępnych w Serwisie. W celu pozyskania listy programów, które mogą mieć wpływ na funkcjonalność Cashback prosimy o kontakt z Centrum Pomocy Helpdesk.
8.7. Poniżej Administrator opisuje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
a) Internet Explorer: Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.
b) Chrome: Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” możesz zmienić ustawienia plików cookie
c) Firefox: Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Preferencje. Wybierz panel Prywatność. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek. Wybierz okres przechowywania ciasteczek. Zamknij okno preferencji
d) Opera: Ustawienia ciasteczek. Ustawienia. Preferencje . Zaawansowane. Ciasteczka

 

§ 9 Polityka prywatności  
9.1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w Serwisie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) (dalej, „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Operator, tj. Karta Plus spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 29 Listopada 18A /1U, 00-465 Warszawa (dalej: „Administrator”).
9.2. Dane osobowe Użytkownika udostępnione w Formularzu rejestracyjnym, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na cele prowadzenia Serwisu, w tym w szczególności w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach Usług świadczonych w ramach Serwisu, w szczególności w celu: wypłaty Cachback’u, obsługi reklamacji zgłaszanych przez Partnerów i Użytkowników, obsługi technicznej bądź do przesyłania informacji technicznych dotyczących funkcjonalności Serwisu.
9.3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu rejestracyjnym na potrzeby wskazane w pkt 9.2. powyżej poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu podczas rejestracji do Programu w  Formularzu rejestracyjnym . Udostępnienie danych na potrzeby wskazane w pkt 9.2. powyżej jest dobrowolne, jednakże, ze względu na właściwość Usług jest niezbędne w celu uczestniczenia w Serwisie.
9.4. Użytkownik poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zawartych w Formularzu rejestracyjnym, może ponadto wyrazić zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu rejestracyjnym dla celów marketingowych i handlowych Operatora;
oraz odrębnie na
b) otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym także w postaci Newsletter’a, dotyczących produktów lub usług Administratora.
9.5. Podanie danych osobowych na cele określone w pkt 9.4. powyżej jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie nie uniemożliwia korzystania z Serwisu.
9.6. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych bądź zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym Newsletter’a. W tym celu należy skontaktować się z działem pomocy pod adresem pomoc@planetplus.pl.
9.7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i do ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną
10.1. Operator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1422) (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).  Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.
10.2. Operator za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikom Usługi polegające na zapewnieniu Użytkownikom dostępu do Serwisu i umożliwieniu zbierania Punktów Cashback lub Benefitów od Partnerów Programu na zasadach określonych w Regulaminie.
10.3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym wymagania techniczne określone w § 7 Regulaminu.
10.4. Operator zastrzega, że korzystanie z Usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Operator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Operator ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
10.5. Administrator udostępnia odpowiednie do zagrożeń i ryzyka  środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
10.6. Operator uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10.7. Jeżeli jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu.
10.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§11 Reklamacje
11.1. Reklamacje dotyczące Serwisu lub Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w tym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu można składać:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pomoc@planetplus.pl;
b) listownie pod adres Operatora, tj. ul. 29 Listopada 18A /1U, 00-465 Warszawa.
Reklamacja powinna obejmować:
a) imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego reklamację;
b) adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji do Serwisu;
c) adres zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego;
d) dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
e) wskazanie żądań składającego reklamację.
11.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.
11.3. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą e-mailową w terminie wskazanym w punkcie 11.2 powyżej, zawierające dane i informacje wskazane w pkt 11.1 powyżej.
11.4. Operator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 11.2 - 11.3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
11.5. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Operator.

 

§12. Zmiany Regulaminu
12.1.Operator jest uprawniony do wprowadzania zmian i aktualizacji dotyczących Regulaminu Serwisu z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia o których mowa w punkcie 12.2. poniżej.
12.2. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć modyfikacji funkcjonalności Serwisu, modyfikacji procesów obsługi klienta, zmiany wartości punktowych Punktów Cashback, dostępnych opcji dla Użytkowników Serwisu, zmiany nazwy Serwisu, dostosowania Regulaminu do aktualnej oferty Operatora, zmiany Operatora, zmiany adresu strony www, na której dostępny jest Serwis. Operator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest  poinformować o niej każdego z zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu na adres Użytkownika podany podczas rejestracji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu, a tym samym uczestnictwa w Serwisie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu. Wypowiedzenie przez Uczestnika Regulaminu Serwisu jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Serwisie i wiąże się dla Operatora  z obowiązkiem usunięcia danych Uczestnika z bazy Uczestników Serwisu. Nie złożenie przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację przez Użytkownika zmienionego Regulaminu.
12.3. Zmieniony Regulamin lub zmiany do Regulaminu będą obowiązywać po ich opublikowaniu, od daty wskazanej przez Operatora w zmienionym Regulaminie.

 

§13. Zawartość Serwisu – Nota prawna
13.1. Zawartość stron Serwisu jest własnością Operatora, Użytkownik nie może upubliczniać informacji, które są zawarte w Serwisie bez zgody Operatora Serwisu.
13.2 Żaden z materiałów zamieszczonych w Serwisie nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Operatora Serwisu lub innego podmiotu praw autorskich.
13.3. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika osobom trzecim w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane.
13.4. Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronach Serwisu są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń jest Operator, Partnerzy Programu lub inne uprawnione podmioty. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej bez zgody uprawnionego podmiotu jest stanowczo zabronione, chyba, że co innego wynika z postanowień niniejszego Regulaminu lub co innego zastrzeżono w Serwisie.
13.5. Operator dostarcza informację i dostępne Usługi w Serwisie tylko i wyłącznie na użytek własny Użytkownika. Użytkownik Serwisu nie ma prawa używać bądź przenosić informacji dostępnych na tej stronie w sposób inny niż na własny prywatny użytek.

 

§14. Zakończenie Programu
14.1. Operator może zawiesić lub zakończyć Program Planet Plus. O takiej decyzji Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 60 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Użytkownika. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu zostanie zamieszczona także na stronie internetowej Programu, w materiałach reklamowych bądź na oficjalnym Funpage’u Programu na Facebooku.
14.2. W przypadku zakończenia Programu, Użytkownicy mają prawo do wypłaty Cashback na swoje konto bankowe, w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu, jednak nie krótszym niż 60 dni.

 

§15. Ustanie uczestnictwa
15.1. Z uczestnictwa w Programie Planet Plus Użytkownik ma prawo zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. W celu rezygnacji należy wysłać Operatorowi powiadomienie o rezygnacji na adres e-mail:pomoc@planetplus.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta. Dane osobowe Użytkowników, których Konta zostały usunięte są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Regulaminem.
15.2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia uczestnictwa w Programie Planet Plus Użytkownik ma prawo do wypłaty swoich punktów Cashback, w terminie 60 dni od dnia wysłania oświadczenia o rezygnacji Operatorowi. W tym czasie, Użytkownik może korzystać ze swojego Konta jedynie w celu wypłaty Punktów Cashback.
15.3. Z ważnych powodów Operator może wypowiedzieć Użytkownikowi uczestnictwo w Programie Planet Plus w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się przypadki nadużyć lub naruszenie warunków niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga poinformowania Użytkownika listownie na adres korespondencyjny podany w Formularzu rejestracyjnym ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Użytkownik ma prawo odwołać się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres Operatora.

 

§16. Postanowienia końcowe
16.1. Użytkownik Serwisu zobowiązany (-ana) jest do zapoznania się z Regulaminem przed rejestracją w Serwisie. Jeśli w jakimś wypadku, Użytkownik nie zgadza się z obowiązującym Regulaminem, powinien odstąpić od używania Serwisu poprzez złożenie rezygnacji zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 1 powyżej. Jeśli Użytkownik zarejestruje się i rozpocznie korzystanie z Serwisu, jest wówczas zobowiązany do przestrzegania obowiązujących zasad niniejszego Regulaminu.
16.2. W przypadku wątpliwości co do treści Regulaminu, Użytkownik ma prawo skontaktować się z Operatorem poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie lub wysyłając zapytanie na adres: pomoc@planetplus.pl.
16.3. Serwis i niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu.
16.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Serwisem lub Programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona  zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
16.5. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej Serwisu.
16.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2015 r.

 


 

 

Ta strona korzysta z cookies... czytaj więcej » zamknij